Κατάθεση υπομνήματος στην υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως

 

Υπόμνημα

Του Συλλόγου  Πολυτέκνων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, εκπροσωπουμένου από τον Μόσχο Δημοσθένη, Δικηγόρο-Αναπλ. Καθηγητή ΠΕ78 (κιν.6992004874) και Ιωάννη Βλάχο, Αναπλ. Καθηγητή ΠΕ 04.01 Φυσικών (κιν. 6942881066)

 

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Παιδείας κ Θρησκευμάτων κ. Κεραμέως

Α. ΘΕΜΑ : ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

  1. Ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589/2019 , Άρθρα 57, 58 (ΦΕΚ Α’ 13/29.01.2019) Νόμος Γαβρόγλου à Καμιά πρόβλεψη για πολύτεκνους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

  • Ο Νόμος προβλέπει την δημιουργία ενός αξιολογικού πίνακα (ανά ειδικότητα), με βάση κάποια μοριοδοτούμενα κριτήρια. Αυτός ο πίνακας θα είναι η δεξαμενή από την οποία θα αντλούνται τόσο εκπαιδευτικοί προς διορισμό όσο και για πρόσληψη ως αναπληρωτές ( σύμβαση ενός έτους).

 

  • ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής:

αα) Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.

ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: είκοσι (20) μονάδες.

γγ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: οκτώ (8) μονάδες.

 δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) μονάδες.

εε) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων της μονάδας (2,5)

στ) Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά (7) μονάδες για καθεμία (1) εξ αυτών.

ζ) Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε (5) μονάδες για καθεμία (1) εξ αυτών.

ηη) Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: τρεις (3) μονάδες για καθεμία (1) εξ αυτών.

θ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή: τέσσερις (4) μονάδες.

ι) Επιμόρφωση διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών: δύο (2) μονάδες.

β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

γ) Κοινωνικά κριτήρια:

 αα) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο

ββ) Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.

 

  • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΥ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

àΚαμιά μέριμνα για πολύτεκνους.

à Μοριοδότηση παιδιών αναφέρεται σε όλους τους γονείς και όχι ειδικά για τους πολύτεκνους οι οποίοι λαμβάνουν 4 παιδιά x 3 μόρια  = 12 μόρια.

Ανώτατο όριο μορίων που μπορεί κάποιος να μαζέψει = 280 μόρια

à800 Πολύτεκνοι Εκπαιδευτικοί μένουν ΑΝΕΡΓΟΙ

à4.000 Παιδιά των Οικογενειών Αυτώνà Φτώχεια, Ανέχεια

  1. Προϊσχύον Νομοθετικό πλαίσιο: άρθρο 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α) (Νόμος Καλού, ΝΔ) à Σύσταση οργανικών θέσεων οι οποίες καλύπτονταν από Ειδικό Πίνακα Διορισμών στον οποίον εγγράφονταν μόνο πολύτεκνοι γονείς.

Αναλυτικότερα: Ξεχωριστή Προκήρυξη με οργανικές θέσεις μόνο για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συναγωνίζονταν μεταξύ τους. Στον διαγωνισμό λάμβαναν μέρος μόνο πολύτεκνοι (γονείς) εκπαιδευτικοί.

  1. Γραπτοί Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2006,2008àΠρόταξη και Απόλυτη Προτεραιότητα Διορισμού των Πολύτεκνων

« Ο ένας πίνακας περιλαμβάνει τους υποψηφίους που είναι γονείς τεσσάρων (4) τουλάχιστον ανήλικων τέκνων ή στρατευμένων ή σπουδαζόντων, οι οποίοι έχουν απόλυτη προτεραιότητα διορισμού. Ο άλλος πίνακας περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.»

Αναλυτικότερα:  Στους γραπτούς διαγωνισμούς εφόσον ένας πολύτεκνος ήταν επιτυχών (είχε βαθμολογία άνω της βάσης του 60/100) προτάσσονταν στον πίνακα διορισμού έναντι των υπολοίπων υποψηφίων.

Β. Ισχύων νόμος για προσλήψεις στο Δημόσιο: Ποσόστωση 20% όριζε ο Νόμος Ν.3454/2006 (ψηφισμένος από ΝΔ) . Ποσόστωση 15% ορίζει ο Νόμος 4440/2016  άρθρο 25 παρ. 1 περ.β΄ (ψηφισμένος από ΣΥΡΙΖΑ τροποποίηση του Ν.3454/2006) : «Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων.

Προβληματική Ν.4440/2016:  Στην κατηγορία των πολύτεκνων εντάσσονται και τα τέκνα πολυτέκνων. Αυτό έγινε όταν επί εποχή Καραμανλή (2004) είχαν διορισθεί σχεδόν όλοι οι πολύτεκνοι γονείς, οπότε επεκτάθηκε η μέριμνα και στα τέκνα τους. Σήμερα προφανώς και έχουμε πάρα πολλούς άνεργους πολύτεκνους γονείς, οπότε φρονούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί η επέκταση της ρύθμισης αυτής στα τέκνα πολυτέκνων. Επίσης ουδέποτε στους διορισμούς εκπαιδευτικών δεν συμπεριελήφθησαν στην κατηγορία των πολύτεκνων, τα τέκνα πολυτέκνων.

Γ.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

-Πολύτεκνοι Εκπαιδευτικοί Εγγεγραμμένοι στον Α΄ Πίνακα (ΑΣΕΠ ή Προϋπηρεσία) Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια à611

– Πολύτεκνοι Εκπαιδευτικοί Εγγεγραμμένοι στον Πίνακα Μηδενικής Προϋπηρεσίας, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια à306

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Τροποποίηση Νόμου Γαβρόγλου Ν. 4589/2019

Ποσόστωση 20% όπως όριζε ο Νόμος Ν.3454/2006 (ψηφισμένος από ΝΔ) ή 15% όπως ορίζει ο Νόμος 4440/2016 (ψηφισμένος από ΣΥΡΙΖΑ) μόνο για γονείς με τέσσερα και άνω τέκνα με πρόταξη ως προς την επιλογή θέσης διορισμού ή πρόσληψης .

Μετά τιμής,

               Πρόεδρος                                                                   Αντιπρόεδρος

       Μόσχος Δημοσθένης                                                         Βλάχος Ιωάννης

ΠΕ 78 Κοινωνικών (Νομικών)                                               ΠΕ 04.01 Φυσικών

      Τηλ. 6992004874                                                              Τηλ. 6942881066

Email: dimmos1983@gmail.com                                           jvlaxos@yahoo.gr

Δείτε το υπόμνημα εδώ: Υπόμνημα Επιτροπή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s